Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Naam:                     4Dental Holding N.V. Adres:                      Wilhelminastraat 25

PC/Woonplaats:      6812CT Arnhem

Kvk nr:                     09152464

Website:                  www.4Dental.nl

Telefoon:                 026-7519099

 

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1. Wij: 4Dental en/of één van haar vestigingen

1.2. Afnemer: degene, tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die goederen/diensten afneemt van 4Dental en/of één haar tandtechnische vestigingen

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

2.2. Voor zoverre in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden van de afnemer worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

3.1. Al onze aanbiedingen en offertes of andere verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, van onze vertegenwoordigers en/of werknemers zijn vrijblijvend.

Artikel 4: Prijzen

4.1. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen, en heffingen geldend op het tijdstip van de aanbieding of offerte en zijn inclusief BTW. Wijzigingen in valutakoersen, arbeidslonen, kostprijzen van de grondstoffen, materialen, onderdelen, transport, assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies, invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen kunnen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst worden doorberekend.

4.2. Kosten van door afnemer gewenste aanvullingen en/of wijzigingen

van de overeenkomst na het tot stand komen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer.

Artikel 5: Totstandkoming overeenkomst

5.1. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk hebben bevestigd, dan wel doordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering c.q. deellevering hebben voldaan.

5.2. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden

overeengekomen.

5.3  In geval van wijziging van één of meer kostprijsfactoren na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, zullen wij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aanpassen. Het doorberekenen van deze kostprijsverhogingen/ cq. –verlagingen is beperkt tot van buiten opgelegde kostprijsverhogingen/cq.-verlagingen die uitstijgen boven een normale trendmatige afwijking.

5.4  Alle opgaven door ons van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten en diensten zijn met zorg gedaan. Wij kunnen er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke tolerantie zullen voordoen. Getoonde of versterkte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1  Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

6.2  Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ons worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7: Levering

7.1. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door ons niet aangehouden kan of kunnen worden, zullen wij afnemer daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat afnemer daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

7.2. Indien de nakoming langer dan één maand na de in de overeenkomst opgegeven leveringsdatum achterwege blijft, heeft de afnemer het recht de overeenkomst geheel of voor het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per

aangetekende brief geschiedt en deze door ons vóór de aflevering van

de desbetreffende goederen wordt ontvangen.


 

7.3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

Artikel 8: Eigendomsovergang

8.1. Tot aan het tijdstip waarop afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven goederen bij ons.

8.2. De afnemer verplicht zich de aan hem afgeleverde en niet betaalde zaken niet aan een derde af te staan of deze zaken aan onze beschikkingsmacht te onttrekken, in welke vorm ook, alvorens de afnemer zijn betalingsverplichtingen aan ons geheel is nagekomen. Mocht onverhoopt blijken dat de afgeleverde zaken door welke

oorzaak ook niet te onzer beschikking komen, dan hebben wij het recht van de afnemer een door hem te betalen boete te vorderen ter grootte van € 10.000,00 onverminderd de betalingsverplichting van de gehele koopprijs door de afnemer.

8.3. Wanneer afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst gerechtigd het verrichte ongedaan te maken en/of de afgegeven goederen terug te halen bij afnemer.

De afnemer verleent ons alle medewerking door het openen van de ruimte waarin zich die goederen bevinden, dan wel door het afgeven van de sleutels die toegang tot een zodanige ruimte geven. Indien de goederen zich bevinden op een plaats, van een derde gehuurd of op andere wijze in gebruik verkregen, zodanig dat voor de toegang de medewerking van deze derde nodig is, zal afnemer ons machtigen de medewerking van deze derde te verkrijgen.

8.4. Tot aan het tijdstip van betaling is de afnemer gehouden de goederen op te slaan op een wijze die voor de afgegeven goederen gebruikelijk is en die, indien wij zulks verlangen, deze als ons eigendom kenbaar doet zijn.

Artikel 9: Opzegging / beëindiging overeenkomst

9.1. Ingeval één van de partijen te kort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

Alle vorderingen al dan niet gefactureerd zullen ten gevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van de partijen schadevergoeding te vorderen.

9.2. In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid kunnen wij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen c.q. beëindigen, indien afnemer een verzoek tot surséance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard - al dan niet op eigen verzoek - in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van afnemer. Wij zullen wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10: Betaling

10.1. Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij in contanten, hetzij op een door ons aan te wijzen bankrekening.

10.2. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen is de afnemer - zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is - de wettelijke rente verschuldigd met een minimum van 1% per maand vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de daadwerkelijke betaling.

10.3. Indien wij tot invordering overgaan, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de afnemer, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 150,00.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één maand zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Hieronder valt ook het niet verkrijgbaar zijn van de bestelde goederen.

11.2. Als een niet aan ons toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken:

Iedere gebeurtenis of omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht en/of order te voorzien- waardoor de levering en/of fabricage bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de productie van en/of de levering door ons, dat de nakoming door ons zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt dat

redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht op dezelfde voorwaarden niet van ons gevergd kan worden.

Artikel 12: Reclame

12.1. Afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 72 uur na aflevering ons daarvan in kennis stelt.

In de handel gebruikelijke, niet te vermijden afwijkingen in de kwaliteit en dergelijke komen niet voor reclame in aanmerking tenzij er sprake is van een aanmerkelijke afwijking.

Bij onzichtbare gebreken kan de afnemer geen beroep doen op enige tekortkoming in de overeenkomst, indien hij niet binnen 24 uur na ontdekking van de gebreken ons daarvan schriftelijk in kennis stelt.

12.2. Reclames die ons bereiken na het verstrijken van de reclametermijn betreffende verwerkte of bewerkte producten door derden, kunnen niet tot vergoeding of vervanging aanleiding geven.


 

12.3. Afnemer is verplicht op verzoek van ons de zaken waarover deze reclameert aan ons te retourneren.

12.4. Klachten inzake onze facturen dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door ons te zijn ontvangen.

12.5. Het indienen van klachten/reclames ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

Artikel 13: Garantie

13.1. In samenhang met artikel 11 beperkt onze garantie zich, indien het product niet voldoet aan de in de branche gebruikelijke kwaliteitseisen en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, tot het naar ons inzicht en onder onze voorwaarden opnieuw verrichten van de werkzaamheden. Wij kunnen hierbij zonodig meerwerkkosten bij afnemer in rekening brengen.

13.2 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende zeven maanden na levering.

13.3  De garantieverplichting vervalt indien het geleverde werkstuk door opdrachtgever onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting, de technische aanwijzingen betreffende het gebruik van het product niet in acht worden genomen, er sprake is van ondeugdelijk materiaal hetgeen door opdrachtgever ter beschikking is gesteld of uitdrukkelijk is voorgeschreven en tenslotte nog bij leveringen waarbij tengevolge van de constructie ( bijvoorbeeld scheur-, breuk- of vervorminggevaar) of tengevolge van de toepassingsmethode met een vroegtijdig verbruik rekening moet worden gehouden.

13.4  Garantie voor, door ons, elders ingekochte producten en/of

materialen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.

13.5 Zonder onze toestemming mag niets aan de gebreken vertonende producten worden veranderd, op straffe van verval van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen. Als verandering wordt niet beschouwd het verrichten van normale handelingen die dienen om het werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van protheses en andere werkstukken ter verwijdering van drukplaatsen en dergelijke, zonder dat de bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het geding is.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1. Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van de schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie en door onze verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

14.2. Afnemer is gehouden na het ontstaan van enig recht op schadevergoeding zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade terstond schriftelijk bij ons te melden.

14.3. Afnemer vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige bewaring en/of het niet handelen conform instructies betreffende de bescherming van de kwaliteit en/of houdbaarheid van de geleverde goederen door de afnemer.

Artikel 15: Retourzendingen

15.1. Retourzendingen zonder onze voorafgaande toestemming zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan komen alle aan de zending verbonden kosten ten laste van de afnemer. Het staat ons in dat geval vrij de goederen voor rekening van afnemer bij derden op te slaan of zelfs ter beschikking van de afnemer te houden.

15.2. Retourzendingen, die door ons niet zijn aanvaard, ontheffen afnemer in geen enkel opzicht van betalingsvoorschriften zoals genoemd in artikel 10.

15.3Retourzendingen geschieden immer voor rekening en risico van

afnemer.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten

16.1De door ons uitgebrachte aanbiedingen, offertes, alsmede door ons vervaardigde of verstrekte tekeningen, foto’s, video’s, beschrijvingen, modellen, posters, e.d. blijven eigendom van ons, voor zover niet anders is overeengekomen. De informatie die in een en ander ligt besloten, in software of elke andere gegevensdrager, blijft exclusief voorbehouden aan ons, tenzij met afnemer anders wordt afgesproken.

16.2De afnemer staat er voor in, dat alle in 16.1 genoemde informatie/ gegevens e.d., behoudens de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van ons worden gekopiëerd, verveelvuldigd, verspreid, bekend gemaakt of gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

16.3Bij overtreding van het in 16.2 gestelde, verbeurt de afnemer een direct opeisbare boete groot 50% van de in de aanbieding gedane prijsopgave, onverminderd het recht van ons nadere schadevergoeding te eisen.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de uitspraak van de gewone rechter van de rechtbank te Arnhem worden onderworpen.

Artikel 18: Deponering

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, nummer 09152464. Afzonderlijke exemplaren zijn op verzoek verkrijgbaar, bij verzoek gericht ter attentie van de directie